United to Vote Logo - Justice For Our Communities Begins With Your Voice

VOTER GUIDE

SAN DIEGO

 • YES on A - Affordable Homes for all San Diegans
 • Learn more
 • YES on B - Police Accountability: Create a community led, independent review board on police activity
 • Learn more

STATEWIDE

 • Yes on 15 - Stop Corporate tax breaks! Support Our Schools and Communities
 • Learn more
 • Yes on 16 - End discrimination in college admissions and government hiring
 • Learn more
 • Yes en 17 - Restore voting rights for people on parole
 • Learn more
 • Yes on 21 - Allow local governments to expand rent control and limit rent increases
 • Learn more
 • NO on 22 - Uphold the law to prohibit exploitation of workers
 • Learn more
United to Vote Logo - Justice For Our Communities Begins With Your Voice

GUÍA DEL VOTANTE

SAN DIEGO

 • en A - Vivienda asequible para todos los sandieguinos
 • Para más información
 • en B - Responsabilidad policial: Crear una junta de revisión independiente dirigida por la comunidad sobre la actividad policial
 • Para más información

STATEWIDE

 • en 15 - ¡Detenga las exenciones fiscales corporativas! Apoye a nuestras escuelas y comunidades.
 • Para más información
 • en 16 - Pone fin a la discriminación en las admisiones universitarias y contrataciones gubernamentales
 • Para más información
 • en 17 - Restaura los derechos de voto de las personas en libertad condicional
 • Para más información
 • en 21 - Permite que los gobiernos locales amplíen el control de los alquileres y limiten los aumento de los alquileres
 • Para más información
 • NO en 22 - Mantener la ley para prohibir la explotación de los trabajadores(as)
 • Para más información
United to Vote Logo - Justice For Our Communities Begins With Your Voice

HƯỚNG DẪN CHO CỬ TRI

SAN DIEGO

 • ĐÚNG CÁC BIỆN PHÁP A Nhà giá cả phải chăng cho tất cả người dân San Diegans
 • Learn more
 • ĐÚNG CÁC BIỆN PHÁP B Trách nhiệm giải trình của cảnh sát: Tạo một ban đánh giá độc lập, do cộng đồng lãnh đạo về hoạt động của cảnh sát
 • Learn more

TOÀN TIU BANG

 • ĐÚNG DỰ LUẬT 15 Ngừng giảm thuế doanh nghiệp! Hỗ trợ trường học và cộng đồng của chúng tôi
 • Learn more
 • ĐÚNG DỰ LUẬT 16 Chấm dứt phân biệt đối xử trong tuyển sinh đại học và tuyển dụng của chính phủ
 • Learn more
 • ĐÚNG DỰ LUẬT 17 Khôi phục quyền biểu quyết cho những người được ân xá
 • Learn more
 • ĐÚNG DỰ LUẬT 21 Cho phép chính quyền địa phương mở rộng kiểm soát tiền thuê và hạn chế tăng tiền thuê
 • Learn more
 • KHÔNG DỰ LUẬT 22 Tuân thủ luật cấm bóc lột người lao động
 • Learn more